Construcció

Gestió d’obra general

 • Redacció i/o anàlisi del projecte.
 • Contractació, coordinació i supervisió de l’execució de l’obra.
 • Control econòmic, amidaments, certificacions i pagaments.
 • Control de la planificació.
 • Control de qualitat, seguretat i salut.
 • Representació de la propietat davant d’organismes oficials.
Bonsol construcció a Terrassa

Finalització i entrega de promocions

Gestió de final d’obra

 • Certificats final d’obra, de control de qualitat i d’activitats.
 • Llibre de l’edifici
 • Informes de l’Organisme de Control Tècnic (OCT).
 • Assegurança desenal.
 • Butlletins d’instal·lacions, certificats de materials, terres i runes.
 • Revisió i informe prevenda.
 • Posada en marxa de les instal·lacions .
 • Seguiment de les garanties.

Gestió amb l’administració

 • Llicència de 1a ocupació.
 • Llicència activitat de l’aparcament.
 • Recepció de l’urbanització.
 • Problemàtiques amb veïns.

Obres aturades o amb fases no finalitzades

Gestió documental

 • Documentació de l’estat de l’obra i informes d’actuacions urgents.
 • Actes tècniques.
 • Llibres d’obra i d’incidències.
 • Comunicacions a Delegació de Treball.
 • Control i actualització d’assegurances (responsabilitat civil,…).
 • Revisió i renovacions de l’assegurança de responsabilitat civil (estudi i actuacions per a la minoració de riscos a tercers).
 • Assegurança contra robatori.
 • Control de caducitat de llicències.

Gestió d’obra aturada

 • Desmuntatge de grues.
 • Retirada de provisionals.
 • Tancament d’obra.
 • Eliminació de perills/ instal·lació d’elements de seguretat.
 • Manteniment de mesures de seguretat i salut.
 • Accions vigilància de robatoris o furts i vandalisme.
Bonsol construcció a Terrassa

Postvenda i manteniment

Gestió postvenda (10 anys des de la finalització de cada promoció)

 • Lliurament de pisos i suport en la redacció de la llista d’incidències (check-list).
 • Solucions per les incidències del llistat de lliurament.
 • Atenció postvenda de zones comuns i representació de la propietat davant dels administradors de finques de la comunitat.
 • Atenció al client (postvenda).
 • Assignació de gestors d’obra.
 • Recull de trucades.
 • Visites de verificació d’incidències.
 • Desestimació d’incidències.
 • Solució d’incidències i avaries (coordinació industrials / propietaris).
 • Conformitat de reparació per part del client.
 • Control i seguiment de l’estat de les incidències.
 • Arxiu i redacció d’informes de seguiment.
 • Control econòmic de les actuacions.
 • Revisió, comparació i aprovació de pressupostos.
 • Control de la facturació.
 • Informe global econòmic i de seguiment.

Manteniment de promocions finalitzades (lliurades o pendents de lliurar)

 • Revisió, seguiment i acompliment del llibre de manteniment de l’edifici.
 • Il·luminació provisional interior pisos i reposicions per a facilitar la labor comercial.
 • Protecció de parquets de la radiació solar.
 • Revisió periòdica.
 • Assegurances contra robatori.
 • Pis mostra.
 • Constitució comunitats de veïns, fer el seu seguiment i control econòmic.
 • Seguiment de les garanties (instal·lacions, electrodomèstics, etc.).
Bonsol construcció a Terrassa
Bonsol construcció a Terrassa

Manteniment de zones comunitàries

 • Pla de manteniment preventiu.
 • Revisió periòdica i manteniment d’instal·lacions generals de l’edifici (plaques solars, il·luminació, aigua, etc).
 • Escales comunitàries i aparcaments.
 • Revisió, seguiment i acompliment del llibre de manteniment de les zones comuns.