Desenvolupament del sòl

Planejament

 • Interlocució davant dels òrgans i entitats urbanístiques de la Generalitat, corporacions locals i entitats afectes.
 • Actuacions en el context del planejament i la seva execució en profit de la millor classificació del sòl (sòl urbà, no urbanitzable i urbanitzable).
 • Impuls i seguiment de les operacions urbanístiques en ordre als desenvolupament del planejament vigent.
 • Tramitació i seguiment de les aprovacions per l’administració de les diferents figures de planejament urbanístic.
 • Gestió davant d’altres organismes i entitats de llicències, permisos i informes (ACA, Diputació, entitats subministradores, etc…).
 • Projectes i llicències pel tancament d’anells de l’infraestructura elèctrica exteriors a l’àmbit.
 • Promoció i formulació de planejament urbanístic derivat.
 • Iniciativa en l’execució del planejament (actuacions pel sistema de compensació, cooperació i expropiació).
Bonsol desenvolupament del sòl a Terrassa

Urbanitzacions

Gestió i coordinació d’obres

 • Gestió i coordinació d’obres
 • Contractació, seguiment i coordinació de l’execució de l’obra i industrials.
 • Control econòmic.
 • Control de la planificació.
 • Control de qualitat.

Recepció de la urbanització per part de l’administració

 • Resolució d’incidències.
 • Gestió davant d’organismes i entitats respecte a les obres executades (ACA., FECSA ENDESA, TELEFÒNICA,…).
 • Gestió d’avals.

Manteniment de la urbanització fins a la recepció de la totalitat de les fases

 • Jardineria.
 • Neteja.
 • Conservació d’elements de fusta, mobiliari urbà, embornals, etc.
 • Vandalisme / Intrusisme.
 • Assegurances.

Solars

Manteniment i actuacions necessàries sobre les parcel·les

 • Tancaments / proteccions i mesures de seguretat.
 • Desbrossada i neteja periòdica.
 • Tramitació i seguiment d’assegurances.
 • Control d’abocaments il·legals.
Bonsol desenvolupament del sòl a Terrassa

Estudi de viabilitat

Realització d’estudis de viabilitat i/o alternatives pels actius de sòl

 • Revisió i verificació documental.
 • Estudis de mercat.
 • Avaluació tècnica i urbanística.
 • Estudi de costos.
 • Anàlisi de tràmits legals, traspassos, contractes, etc.
 • Plantejament d’hipótesis i diferents alternatives de viabilitat.